Danhsachcauhoi: sùi mào gà

Title: sùi mào gà
HDNguoiHoi: nam
HDCauHoiChuY: No
HDCoQuan: Ban tuyên truyền
HDDanhMuc: Khám chữa bệnh
HDCoQuanTiepNhan: Phòng Hành Chính
HDDiaChi: Hà Nội ngiêm
HDDienThoai: 0356165165
HDEmail: nam@gmail.com
HDHienThi: No
HDNgayHoi: 2/13/2020
HDNoiDung: Chữa sùi mào gà ở đâu khám bệnh xã hội ở đâu chi phí xét nghiệm bệnh xã hội phòng khám sùi mào gà

Approval Status: Pending

Created at 2/13/2020 5:20 PM by
Last modified at 2/13/2020 5:20 PM by

Edit
Go back to list
Home(Hỏi đáp)