danh sách cơ sở đủ điều kiện khám bệnh nghề nghiệp

tôi muốn biết tại địa bàn tỉnh vĩnh phúc có những đơn vị nào đủ điều kiện, được phép khám phát hiện bệnh nghề nghiệp. Xin cảm ơn!

Gửi bởi hoàng việt linh Ngày 05/09/2019

Danh sách câu trả lời cho câu hỏi

Cơ sở đủ điều kiện khám bệnh nghề nghiệp

Căn cứ Công văn số 995/SYT-NVY ngày 21/8/2019 của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc thì hiện nay trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc chỉ có Trung tâm Kiểm soát bệnh tật là đủ điều kiện, được phép khám phát hiện bệnh nghề nghiệp theo Thông tư số 28/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế.

Trân trọng cảm ơn!

Trả lời bởi Phòng Một cửa Ngày 06/09/2019