Khám chữa bệnh

Cho e hỏi: e đã có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội và chứng chỉ định hướng chuyên khoa tai mũi họng. Thời gian thực hành từ khi có chứng chỉ định hướng là 54th. Vậy e có được cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh tai mũi họng không? Có bắt buộc phải học chuyên khoa I mới được cấp không?

Gửi bởi Mỹ Hạnh Ngày 13/06/2019

Danh sách câu trả lời cho câu hỏi

Thủ tục hành nghề KCB

Theo Điều 11 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế, quy định: Cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khi người hành nghề đề nghị thêm chuyên khoa khác với phạm vi hoạt động chuyên môn đã được cấp trong chứng chỉ hành nghề;

Hồ sơ đề nghị cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề;
- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề đã được cấp;
- Bản sao hợp lệ văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận đào tạo do cơ sở đào tạo hợp pháp cấp với thời gian đào tạo tối thiểu là 06 tháng phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn đề nghị bổ sung.
Đối với câu hỏi của công dân chưa rõ thời gian đào tạo chứng chỉ định hướng chuyên khoa tai mũi họng. Nếu thời gian đào tạo định hướng chuyên khoa tai mũi họng từ 06 tháng trở lên và sau khi đã được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh nội khoa thì được cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh tai mũi họng.

 

Trả lời bởi Phòng QLHNYDTN Ngày 14/06/2019