Chi tiết câu hỏi » Hành chính

Thủ tục xin cấp giấy xác nhận không hành nghề y

cho em hỏi thủ tục xin giấy xác nhận không hành nghề y tại Vĩnh Phúc như thế nào? Và làm mất bao lâu thì nhận được giấy ạ?

Gửi bởi Trương Thị Thời Ngày 12/10/2015

Danh sách câu trả lời cho câu hỏi

Thủ tục cấp giấy XN không hành nghề y

 Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/ 2009/QH12 ngày 23/111/2009;

Căn cứ Thông tư số 41/2011/TT- BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn cấp Chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trong hồ sơ đăng ký cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và Giấy phép hoạt động khám bệnh chữa bệnh không qui định loại văn bản xác nhận không hành nghề y.

Vì vậy Sở Y tế Vĩnh Phúc đã có văn bản số 25/TB – SYT ngày 22/5/2015 về việc cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và xác nhận không hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại tỉnh Vĩnh Phúc. Trong đó nêu rõ:

1.Sở Y tế không cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với cá nhân có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Vĩnh Phúc nhưng đang công tác khám bệnh, chữa bệnh tại các tỉnh khác. Đề nghị cá nhân thuộc đối tượng này liên hệ với Sở Y tế địa phương nơi đang công tác để được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo đúng qui định.

2. Sở Y tế không thực hiện việc xác nhận tình trạng không hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại tỉnh Vĩnh Phúc theo yêu cầu của người hành nghề có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Vĩnh Phúc  để bổ sung hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề, đăng ký hoạt động khám bệnh, chữa bệnh tại các địa phương khác.

 Sở Y tế tỉnh Vĩnh phúc trân trọng thông báo.

Trả lời bởi Phòng QLHNYDTN Ngày 12/10/2015