Đôi nét về lịch sử phát triển của ngành

18/01/2018

Ngay sau khi tái lập tỉnh, ngành y tế Vĩnh Phúc được thành lập theo Quyết   định số 22/QĐ-UB ngày 13/1/1997 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Từ đó đến nay, sau 7 năm tái lập tỉnh, được sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể và sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Y tế, với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ công chức toàn ngành, Ngành y tế đã từng bước phát triển tổ chức, tăng thêm số lượng và nâng cao năng lực cán bộ, củng cố, mở rộng và đối với công tác y tế, quản lý kinh phí và nhân lực y tế đối với hệ thống y tế trên địa bàn tỉnh theo phân cấp của cơ quan có thẩm quyền.

Sở Y tế chịu sự quản lý toàn diện của UBND tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ của Bộ Y tế.

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CHỦ YẾU CỦA SỞ Y TẾ

1.  Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển sự nghiệp y tế của tỉnh; tổ chức và kiểm tra, giám sát việc thực hiện sau khi quy hoạch, kế hoạch đó được phê duyệt;

2.  Trình UBND tỉnh ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền những quy định về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ y tế căn cứ vào các quy định chung của Nhà nước và Bộ Y tế; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định đó trên địa bàn tỉnh;

3.  Quản lý và tổ chức thực hiện các nguồn kinh phí theo quy định của cơ quan tài chính Nhà nước.

4.  Tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên ngành y tế về vệ sinh, phòng chống dịch bệnh, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, vệ sinh thực phẩm, mỹ phẩm, dược, trang thiết bị y tế; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định hiện hành;

5.  Quản lý tổ chức, cán bộ, lao động, tiền lương, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ y tế theo phân cấp của UBND tỉnh và quy định của Nhà nước;

6.  Quản lý và sử dụng có hiệu quả những cơ sở vật chất, vật tư, tài sản được UBND tỉnh và Nhà nước giao theo đúng quy định hiện hành;

7.  Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định, quy chế, tiêu chuẩn, quy phạm, định mức kinh tế, kỹ thuật đã được Nhà nước, Bộ Y tế, UBND tỉnh ban hành về quản lý dược, thiết bị, vật tư y tế;

8.  Quản lý hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn tỉnh và thực hiện việc cấp, thu hồi giấy phép hành nghề y, dược tư nhân theo quy định của pháp luật;

9.  Chủ trì phối hợp với các ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội trong tỉnh để làm công tác truyền thông giáo dục sức khoẻ và tham gia vào các hoạt động chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân;

10.   Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do UBND tỉnh và Bộ Y tế giao.

 

TỔNG QUAN VỀ NGÀNH Y TẾ VĨNH PHÚC

 

Hệ thống mạng lưới ngành y tế

1. Tuyến tỉnh

- 6 bệnh viện đa khoa và chuyên khoa: Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện đa khoa khu vực Phúc Yên, Bệnh viện Sản Nhi, Bệnh viện Y học cổ truyền, Bệnh viện phục hồi chức năng, Bệnh viện tâm thần. Tổng số giường bệnh: 1.740 giường (năm 2015).

- 3 Bệnh viện Bộ, ngành đóng trên địa bàn tỉnh:  Bệnh viện 109, Bệnh viện 74 TƯ, Bệnh viện Giao thông vận tải.

- 5 Trung tâm kỹ thuật thuộc hệ dự phòng và chuyên ngành: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Giám định Y khoa, Trung tâm Pháp Y, Trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm - mỹ phẩm;

- 01 đơn vị đào tạo: Trường trung học y tế Vĩnh Phúc;

- 02 Chi cục: Chi cục An toàn VSTP, Chi cục DS-KHHGĐ;

- 03 hội: Hội Y học cổ truyền, Hội y tá - điều dưỡng, Hội châm cứu;

- Văn phòng sở: 9 phòng chức năng và công đoàn ngành.

 2. Tuyến huyện

- 09 trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố; 

- 08 phòng khám đa khoa khu vực: Xuân Hòa (Thị xã Phúc Yên); Bắc Bình, Triệu Đề (huyện Lập Thạch); Lãng Công (huyện Sông Lô); Thổ Tang, Chấn Hưng (huyện Vĩnh Tường); Quang Hà (huyện Bình Xuyên); Đạo Trù (huyện Tam Đảo).

- 09 đơn vị trực thuộc UBND các huyện, thị, thành có Phòng Y tế làm công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn và Trung tâm Dân số - KHHGĐ các huyện, thị, thành.

- Tổng số giường bệnh: 980 giường (năm 2015).

3. Tuyến xã

- 137 trạm y tế xã, phường, thị trấn.

- Tổng số giường bênh: 721 giường

- 1470 thôn, bản có nhân viên y tế hoạt động thường xuyên.

 

LỰC LƯỢNG CÁN BỘ Y TẾ TOÀN NGÀNH

 

Tổng số cán bộ công chức: 4.493 người

Trong đó:    

- Tuyến tỉnh: 2.447

- Tuyến huyện: 1.182

- Tuyến xã: 864   

- Công chức có trình độ trên đại học tính đến ngày 20/5/2014: 152 (trong đó: 65 thạc sĩ, 18 bác sĩ chuyên khoa II, 204 bác sĩ chuyên khoa I, 15 dược sĩ chuyên khoa I)

- Tỷ lệ bác sỹ/10.000 dân: 9,8. Tỷ lệ trạm y tế xã có bác sỹ công tác: 62%

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: