Chức năng, nhiệm vụ

31/12/2015

PHẦN THỨ NHẤT

QUY ĐỊNH VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CỦA SỞ Y TẾ TỈNH VĨNH PHÚC

(Ban hành tại Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND ngày 05/02/2009 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

I. Vị trí, chức năng của Sở Y tế:

Sở Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, gồm: y tế dự phòng; khám, chữa bệnh; phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; an toàn vệ sinh thực phẩm; trang thiết bị y tế; dân số; bảo hiểm y tế.

Sở Y tế có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Uỷ ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tế.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế:

1. Trình Uỷ ban nhân dân tỉnh:

a) Dự thảo quy hoạch phát triển ngành; quy hoạch mạng lưới các cơ sở y tế; kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm; đề án, chương trình phát triển y tế, cải cách hành chính và phân cấp quản lý, xã hội hoá trong lĩnh vực y tế ở địa phương;

b) Dự thảo các quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Uỷ ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực y tế;

c) Dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Chi cục trực thuộc Sở;

d) Dự thảo quy định về tiêu chuẩn chức danh đối với trưởng, phó các đơn vị thuộc Sở Y tế; trưởng và phó trưởng Phòng Y tế.

2. Trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định:

a) Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị thuộc Sở Y tế theo quy định của pháp luật;

b) Dự thảo các quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực y tế;

c) Dự thảo quy định mối quan hệ công tác giữa Sở Y tế với Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Phòng Y tế và các đơn vị có liên quan trên địa bàn;

d) Dự thảo chương trình, giải pháp huy động, phối hợp liên ngành trong phòng, chống dịch bệnh ở địa phương.

3. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình và các vấn đề khác về y tế sau khi được phê duyệt; tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở.

4. Về y tế dự phòng.

a) Quyết định những biện pháp điều tra, giám sát, phát hiện và xử lý dịch bệnh, thực hiện báo cáo dịch theo quy định của pháp luật.

b) Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm trong thực hiện các quy định về chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phòng, chống bệnh truyền nhiễm; HIV/AIDS; bệnh xã hội; bệnh không lây nhiễm; bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích; sức khoẻ môi trường, sức khoẻ trường học, vệ sinh và sức khoẻ lao động; dinh dưỡng cộng đồng; kiểm dịch y tế; hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế trên địa bàn tỉnh;

c) Làm nhiệm vụ thường trực về lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS của Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm cấp tỉnh; chỉ đạo, quản lý, tổ chức thực hiện và kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh.

5. Về khám, chữa bệnh và phục hồi chức năng.

a) Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm trong thực hiện các quy định chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật đối với các cơ sở khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, phẫu thuật tạo hình, giải phẫu thẩm mỹ, giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần trên cơ sở quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế theo phân cấp và theo phân tuyến kỹ thuật;

b) Cấp, đình chỉ và thu hồi chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh; giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân theo quy định của pháp luật và theo phân cấp.

6. Về y dược cổ truyền.

a) Tổ chức thực hiện việc kế thừa, phát huy, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại trong phòng bệnh, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học và sản xuất thuốc y dược cổ truyền tại địa phương;

b) Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm trong việc thực hiện pháp luật về y dược cổ truyền trên địa bàn tỉnh;

c) Cấp, đình chỉ và thu hồi chứng chỉ hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y dược cổ truyền tư nhân theo quy định của pháp luật và theo phân cấp.

7. Về thuốc và mỹ phẩm.

a) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chất lượng, thanh tra và xử lý các vi phạm trong sản xuất, kinh doanh và sử dụng thuốc theo quy định của pháp luật;

b) Cấp, đình chỉ, thu hồi chứng chỉ hành nghề dược; giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc; giới thiệu thuốc, mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và theo phân cấp.

8. Về an toàn vệ sinh thực phẩm.

a) Tổ chức thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh thực phẩm; kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các tổ chức và cá nhân kinh doanh, dịch vụ thực phẩm trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

b) Cấp, đình chỉ, thu hồi giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm, đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm và đăng ký quảng cáo các sản phẩm thực phẩm theo phân cấp của Bộ Y tế.

9. Về trang thiết bị và công trình y tế.

a) Hướng dẫn, giám sát, đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật về trang thiết bị và công trình y tế;

b) Thực hiện kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm trong việc thực hiện các quy định, quy trình, quy chế chuyên môn về trang thiết bị y tế theo quy định của pháp luật và theo phân cấp.

10. Về dân số - kế hoạch hoá gia đình và sức khoẻ sinh sản.

a) Tổ chức triển khai thực hiện hệ thống chỉ tiêu, chỉ báo thuộc lĩnh vực dân số - kế hoạch hoá gia đình; chỉ đạo, hướng dẫn các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy trình chuyên môn, nghiệp vụ về các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản và kế hoạch hoá gia đình;

b) Tổ chức triển khai thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các chính sách, chương trình, đề án, dự án, mô hình liên quan đến lĩnh vực dân số - kế hoạch hoá gia đình và chăm sóc sức khoẻ sinh sản;

c) Thẩm định, quyết định cho phép thực hiện xác định lại giới tính, thực hiện sinh con theo phương pháp khoa học, các dịch vụ tư vấn đối với các cơ sở hành nghề dịch vụ tư vấn về dân số - kế hoạch hoá gia đình theo quy định của pháp luật.

11. Về bảo hiểm y tế.

a) Tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế;

b) Kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm pháp luật về bảo hiểm y tế đối với các cơ sở khám, chữa bệnh và việc quản lý quỹ bảo hiểm y yế ở địa phương.

12. Về đào tạo nhân lực y tế.

a) Tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực y tế và chính sách phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh;

b) Quản lý các trường đào tạo cán bộ y tế theo sự phân công của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

13. Giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động đối với các hội và các tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực y tế ở địa phương theo quy định của pháp luật.

14. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế theo quy định của pháp luật.

15. Chịu trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực quản lý của ngành y tế đối với Phòng Y tế.

16. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực được giao.

17. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực y tế theo quy định của pháp luật; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí.

18. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của các tổ chức, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; quản lý biên chế, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với chức danh, tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức theo quy định của pháp luật. Thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

19. Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

20. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Y tế.

21. Quyết định thành lập, chia tách, giải thể các đơn vị trực thuộc theo quy định của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

22. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.

 

PHẦN THỨ HAI

QUY ĐỊNH VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CÁC ĐƠN VỊ Y TẾ TRONG NGÀNH

 

I. Các bệnh viện đa khoa và chuyên khoa tuyến tỉnh

II. Các Trung tâm hệ dự phòng và chuyên ngành tuyến tỉnh

III. Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố Vĩnh

1. Chức năng: Tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ cấp cứu, khám chữa bệnh; phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, sốt rét, côn trùng, ký sinh trùng, HIV/AIDS, bệnh xã hội; dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc sức khỏe sinh sản, truyền thông giáo dục sức khỏe và công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu tại địa phương.

2. Nhiệm vụ:

a) Phòng bệnh: Trên cơ sở kế hoạch của tỉnh và tình hình thực tế tại địa bàn, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật lĩnh vực dự phòng: phòng chống các bệnh xã hội, phòng chống HIV/AIDS, chăm sóc sức khỏe sinh sản, truyền thông giáo dục sức khỏe theo chức năng được giao trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; phối hợp với các đơn vị y tế thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh khi có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn;

b) Khám, chữa bệnh: Tiếp nhận và xử trí các trường hợp cấp cứu, khám, chữa bệnh nội và ngoại trú; tổ chức khám sức khỏe, quản lý sức khoẻ định kỳ, giám định sức khỏe, giám định pháp y khi Hội đồng giám định y khoa tỉnh hoặc khi cơ quan  pháp luật trưng cầu;

c) An toàn vệ sinh thực phẩm: Nghiên cứu về an toàn vệ sinh thực phẩm và các giải pháp cải thiện an toàn vệ sinh thực phẩm, ứng dụng và chuẩn hóa các kỹ thuật tiên tiến trong phân tích thực phẩm, phối kết hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn tổ chức kiểm tra, kiểm soát nguy cơ ô nhiễm thực phẩm, cung cấp các dịch vụ thuộc lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm theo nhu cầu của xã hội;

d) Nghiên cứu khoa học và đào tạo cán bộ y tế: Tổ chức hoạt động khoa học chuyên ngành, áp dụng các kỹ thuật mới trong phòng bệnh, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ; kết hợp với các đơn vị y tế tuyến trên để từng bước ứng dụng và phát triển các kỹ thuật cao vào chẩn đoán và điều trị; thực hiện và tham gia các công trình nghiên cứu khoa học. Thực hiện công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách cho cán bộ y tế của Trung tâm, cán bộ Trạm Y tế xã, cán bộ y tế thuộc các cơ quan, trường học và cán bộ y tế tư nhân trên địa bàn.

đ) Hợp tác quốc tế: Tiếp nhận viện trợ, tham gia các chương trình hợp tác với các tổ chức hoặc cá nhân ở nước ngoài về lĩnh vực y học theo quy định của nhà nước;

e) Quản lý toàn diện Y tế cơ sở: Hướng dẫn, thực hiện kiểm tra và giám sát chuyên môn, chỉ đạo tuyến về các hoạt động thuộc lĩnh vực điều trị, dự phòng đối với các Trạm y tế xã, phường, thị trấn và các cơ sở y tế trên địa bàn; chuyển giao, hỗ trợ tuyến dưới về chuyên môn, kỹ thuật;

f) Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, công chức, viên chức, lao động hợp đồng và thực hiện các chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, lao động hợp đồng của Trung tâm, của các Trạm Y tế theo quy định của pháp luật; Quản lý tài sản, phương tiện, trang thiết bị và hồ sơ, tài liệu theo quy định.

g) Quản lý và sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước cấp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác; Thực hiện thu, chi tài chính và thanh quyết toán theo đúng quy định; có biện pháp phát triển nguồn thu từ việc cung ứng dịch vụ y tế theo qui định; Quản lý và triển khai thực hiện các dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia và các dự án, thuộc các lĩnh vực chuyên ngành được Sở Y tế giao.

h) Phối hợp với Phòng y tế xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, tham gia quản lý Bảo hiểm y tế trên địa bàn;

i) Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định;

 

j) Thực hiện những nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

Các tin đã đưa ngày: