Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh - kỳ họp đổi mới, dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm

17/07/2013

Khắc phục những tồn tại, hạn chế của kỳ họp trước, kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XV diễn ra từ ngày 8- 10/7/2013 đã được Thường trực HĐND, UBND, các Ban HĐND và các cơ quan chuyên môn của UBND chuẩn bị chu đáo.

Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh - kỳ họp đổi mới, dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm

Khắc phục những tồn tại, hạn chế của kỳ họp trước, kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XV diễn ra từ ngày 8- 10/7/2013 đã được Thường trực HĐND, UBND, các Ban HĐND và các cơ quan chuyên môn của UBND chuẩn bị chu đáo ngay từ khâu tổ chức hội nghị liên tịch thống nhất nội dung kỳ họp đến các hoạt động tiếp xúc cử tri, thẩm tra báo cáo, tổ chức giám sát, chất vấn và trả lời chất vấn, tổ chức lấy phiếu tín nhiệm.

 

Công tác chuẩn bị kỳ họp: Xác định rõ trách nhiệm thủ trưởng các cơ quan chuyên môn

Trước kỳ họp gần 2 tháng, Thường trực HĐND tỉnh đã chủ trì, phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, các Ban HĐND và các ngành hữu quan thống nhất dự kiến nội dung, chương trình, thời gian kỳ họp. Trên cơ sở đó, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các  cơ quan tham mưu và xác định rõ trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh; phân công các Ban HĐND tiến hành công tác thẩm tra. Các Ban HĐND đã chủ động tiếp cận sớm các đề án để thu thập thông tin và thực hiện kế hoạch thẩm tra xong trước ngày khai mạc kỳ họp hơn 10 ngày. Thường trực HĐND tỉnh tích cực chỉ đạo, đổi mới phương thức hoạt động để huy động và nâng cao trách nhiệm của đại biểu, tổ trưởng tổ đại biểu như: Yêu cầu các tổ đại biểu tổ chức cho đại biểu nghe tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa bàn nơi ứng cử để có thông tin thảo luận, quyết định tại kỳ họp và phân công đại biểu tham gia nội dung tại kỳ họp. Những ý kiến trái chiều được kịp thời tổng hợp, báo cáo, thảo luận, thống nhất giữa Thường trực HĐND, UBND, đại biểu HĐND, các cơ quan chuyên môn để làm rõ trước khi trình HĐND.

Cải tiến hoạt động tiếp xúc cử tri

Kế hoạch tiếp xúc cử tri được triển khai sớm. Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND tỉnh xây dựng chương trình tiếp xúc cử tri của tổ và chủ động phối hợp với Thường trực HĐND thành phố, thị xã; UBND, Uỷ ban MTTQ các huyện, thành, thị để lựa chọn hình thức, đối tượng tiếp xúc cử tri cho phù hợp. Hoạt động tiếp xúc cử tri được cải tiến theo hướng đổi mới hình thức và mở rộng thành phần tiếp xúc, thông báo rộng rãi để cử tri và nhân dân tham gia các buổi tiếp xúc. Mỗi tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ chức ít nhất hai điểm tiếp xúc cử tri. Đại biểu HĐND tỉnh chuyên trách tiếp xúc cử tri riêng tại một điểm, mời các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện tham dự buổi tiếp xúc để trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền ngay tại buổi tiếp xúc. Việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri được chỉ đạo sát sao, gắn trách nhiệm đại biểu với chuyên viên giúp việc HĐND tỉnh. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được phân loại cụ thể theo thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, tỉnh; khắc phục tình trạng ý kiến, kiến nghị của cử tri tổng hợp trùng lắp, góp phần rút ngắn thời gian đọc báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri tại kỳ họp.

Tăng tính phản biện trong báo cáo thẩm tra

Căn cứ vào kế hoạch ban hành nghị quyết của năm, các Ban HĐND tỉnh chủ động khảo sát thực tế, giám sát; trực tiếp đến các địa phương, đơn vị để nắm thông tin liên quan đến nội dung thẩm tra; phối hợp với các cơ quan được giao xây dựng báo cáo, đề án nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật, quy định, hướng dẫn của Trung ương và địa phương để làm căn cứ so sánh giữa kế hoạch, chỉ tiêu đã đề ra và kết quả đã đạt được. Trên cơ sở ý kiến của các thành viên trong Ban, các thông tin thu thập, Ban tổng hợp những vấn đề còn vướng mắc, còn có những ý kiến khác nhau yêu cầu cơ quan soạn thảo giải trình làm rõ ngay tại hội nghị thẩm tra, bổ sung đầy đủ vào dự thảo nghị quyết trước khi trình HĐND thông qua. Chính vì vậy, báo cáo thẩm tra thể hiện rõ tính phản biện, ý kiến khác nhau được tiếp thu và sửa đổi sát thực tiễn nên việc thông qua nghị quyết đảm bảo tính thống nhất cao.

Tổ chức kỳ họp đảm bảo đúng quy trình

Tại kỳ họp lần này, Thường trực HĐND tỉnh đã dành 1/3 thời gian trình bày nội dung báo cáo, đề án, 2/3 thời gian thảo luận, chất vấn. Trong kỳ họp chỉ thảo luận về những vấn đề còn vướng mắc, chưa thống nhất ý kiến. Các báo cáo, tờ trình, ý kiến phát biểu, trả lời ý kiến cử tri, trả lời chất vấn tại kỳ họp yêu cầu trình bày tóm tắt những vấn đề trọng tâm. Về tình hình kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách, trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri, có báo cáo tóm tắt theo nhóm lĩnh vực, thời gian trình bày các loại báo cáo khác không quá 30 phút, các tờ trình không quá 10 phút, các báo cáo thẩm tra của các Ban không quá 15 phút. Chủ tọa điều hành tập trung, phát huy tinh trần trách nhiệm và trí tuệ của đại biểu, nhất là trong các phiên thảo luận và chất vấn. Vì vậy, thời gian tổ chức kỳ họp tuy ít (3 ngày) nhưng vẫn đảm bảo đúng quy trình, chất lượng.

Nâng cao hiệu quả giám sát chuyên đề tại kỳ họp

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND tỉnh Vĩnh Phúc xác định tại mỗi kỳ họp thường kỳ, HĐND tỉnh giám sát trực tiếp ít nhất một lĩnh vực bức xúc, được cử tri và xã hộiquan tâm. Kỳ họp này, HĐND tỉnh giám sát chuyên đề về việc thực hiện một số chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm. 

Thực hiện đúng quy trình giám sát tại kỳ họp, trước 3 tháng, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khảo sát thực tế và báo cáo thẩm tra tập trung phân tích, nêu rõ hạn chế và kiến nghị giải pháp khắc phục. Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo các tổ đại biểu HĐND tỉnh tiến hành nắm bắt tình hình thực hiện tại địa phương, trên cơ sở đó, mỗi tổ có ít nhất một đại biểu phát biểu nội dung giám sát tại kỳ họp. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, phân công gắn trách nhiệm cho từng đơn vị nên buổi giám sát tại kỳ họp thực sự chất lượng và hiệu quả. Ngay tại phiên giám sát, các đại biểu đã thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế liên quan đến các vấn đề nổi cộm như: Quản lý nhà nước về công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm thiếu chặt chẽ; hiện tượng đào tạo, bồi dưỡng tràn lan, chạy theo số lượng, không tính đến hiệu quả còn nhiều; một số ngành nghề đào tạo không có hiệu quả gây nên sự lãng phí; việc thực hiện các chính sách về giải quyết việc làm cho người lao động ở những nơi bị thu hồi đất nông nghiệp phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, các đối tượng chính sách chưa đầy đủ… Ý kiến của đại biểu đã được cơ quan chuyên môn và đại diện UBND tỉnh giải trình làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế, trong đó đã làm rõ nguyên nhân khách quan và chủ quan trong công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm. Trên cơ sở đó đề ra các giải pháp chủ yếu trong thời gian tới là: Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, nghị quyết HĐND tỉnh về đào tạo nghề, giải quyết việc làm; tăng cường vai trò quản lý nhà nước, thực hiện việc phân cấp, phân công nhiệm vụ, sự phối hợp giữa các cấp các ngành trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động đào tạo nghề, giải quyết việc làm; đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong hoạt động dạy nghề; làm tốt công tác dự báo, cập nhật tình hình thị trường lao động, việc làm để xây dựng kế hoạch đào tạo nghề, giải quyết việc làm sát thực, hiệu quả…

Chuẩn bị kỹ lưỡng cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn

Thường trực HĐND tỉnh giao các Ban, Văn phòng và các tổ đại biểu chuẩn bị tổng hợp những vấn đề bức xúc thông qua kết quả thực hiện lời hứa từ các phiên chất vấn tại kỳ họp trước và các yêu cầu, kiến nghị từ các cuộc giám sát giữa hai kỳ họp, ý kiến cử tri, các vấn đề phương tiện thông tin đại chúng phản ánh ở địa phương. Trên cơ sở đó nêu câu hỏi chất vấn để Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp thống nhất với UBND tại hội nghị Đảng đoàn HĐND tỉnh. Các nội dung chất vấn được chuyển đến UBND tỉnh trước ngày khai mạc kỳ họp 5 ngày để UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chuẩn bị chu đáo các vấn đề đại biểu hĐND tỉnh quan tâm. Nội dung giải trình gửi đại biểu HĐND trước phiên chất vấn. Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu tổ trưởng các tổ đại biểu lựa chọn vấn đề và phân công ít nhất 2 đại biểu chất vấn về nội dung dự kiến sẽ giám sát tại kỳ họp.

Tại kỳ họp, trên cơ sở tổng hợp trên 100 ý kiến, kiến nghị của cử tri, kết quả quả hoạt động giám sát, đã lựa chọn 18 nhóm vấn đề chất vấn được UBND tỉnh tổng hợp trả lời bằng văn bản gửi đại biểu HĐND tỉnh xem xét. Trong đó 9 nội dung được 3 Giám đốc sở giải trình và trả lời trực tiếp liên quan đến công tác quản lý và sử dụng nhà văn hóa thôn; chất lượng hoạt động du lịch, dịch vụ còn thấp, tình trạng đeo bám, chèo néo, "chặt chém" du khách vẫn xảy ra, gây bức xúc cho khách du lịch; việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị còn hạn chế, thiếu các điểm vui chơi cho trẻ em; công tác quản lý Nhà nước về bảo tồn di sản văn hóa còn nhiều bấp cập; hoạt động thể thao quần chúng tại cơ sở còn gặp nhiều khó khăn; thực trạng công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch các điểm kinh doanh xăng dầu và việc đảm bảo an toàn cháy nổ tại các điểm kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh hiện nay; về kết quả thu hút các dự án đầu tư vào các khu công nghiệp; những khó khăn, vướng mắc, hướng giải quyết trong thời gian tới nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư, tránh lãng phí. Tại phiên chất vấn, đã có gần 10 lượt ý kiến chất vấn của đại biểu, đối với những giải trình chưa có tính thuyết phục, đại biểu tiếp tục chất vấn đến cùng với tinh thần trao đổi thẳng thắn, trách nhiệm. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn đã thể hiện thái độ nghiêm túc, trách nhiệm và cầu thị, đề ra các giải pháp thực hiện và nhận được sự đồng thuận của các đại biểu.  

Lấy phiếu tín nhiệm đảm bảo công khai, dân chủ

Thực hiện Nghị quyết số 35 của Quốc hội khoá XIII, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc lần đầu tiên tổ chức lấy phiếu tín nhiệm những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Thường trực HĐND tỉnh đã sớm chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm; quy trình lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện theo đúng quy định. Báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân công, về quá trình tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống được đại biểu đánh giá trung thực, thẳng thắn, khách quan. Kết quả kiểm phiếu 14/14 người được đưa ra lấy phiếu tín nhiệm đều đạt trên 50% số phiếu đánh giá tín nhiệm cao và tín nhiệm; không có trường hợp nào có quá nửa tổng số đại biểu đánh giá tín nhiệm thấp. Kết quả đó đã đánh giá khá sát thực kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm vừa qua. 

Thông qua nghị quyết đảm bảo đúng luật

Sau khi thực hiện biểu quyết từng vấn đề còn có ý kiến khác nhau, HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua 10 nghị quyết. Trước khi thông qua nghị quyết, Thường trực HĐND tỉnh giao Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phối hợp với thư ký kỳ họp tổng hợp kết quả thảo luận, trao đổi thống nhất với cơ quan có liên quan trước khi HĐND tỉnh thảo luận, quyết định tại kỳ họp. Do đó, quá trình thông qua nghị quyết không mất nhiều thời gian nhưng vẫn đảm bảo đúng luật, phù hợp với thực tiễn và có tính thống nhất cao.

Diễn ra trong 3 ngày với nhiều nội dung quan trọng, trong đó có những nội dung mới thực hiện lần đầu, nhưng với mục tiêu đặt ra rất cụ thể, kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XV là kỳ họp tiếp tục có nhiều đổi mới, dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm./.

Nguyễn Xuân Sơn 
Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: