Quản lý danh mục

Đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2016

23/11/2016

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị thực hiện đáng giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2016.

Các tin đã đưa ngày: