Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ quản lý 6 tháng đầu năm 2016

22/06/2016

Thực hiện Quyết định số 1689/QĐ-SYT ngày 10/11/2015 của Giám đốc Sở Y tế Quy định Tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Trưởng phòng, Phó trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở; Thủ trưởng, Phó thủ trưởng đơn vị y tế; Trưởng khoa, phòng đơn vị y tế thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế;

Để để đánh giá kết quả công tác, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ quản lý trong 6 tháng đầu năm 2016, Sở Y tế hướng dẫn các đơn vị thực hiện như sau:

1. Kết thúc 6 tháng đầu năm 2016, cán bộ quản lý tự đánh giá theo tiêu chí, hướng dẫn của quy định trên (theo Mẫu số 01/SYT-TCCB ban hành kèm theo QĐ số 1689/QĐ-SYT ngày 10/11/2015 của Sở Y tế), trình Hội nghị Cấp ủy, Lãnh đạo chính quyền, Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên; Trưởng, phó các đơn vị trực thuộc cơ quan, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ quản lý. Đối với cán bộ quản lý các Phòng trực thuộc Sở thì trình Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động của phòng, có sự tham gia đại diện Ban Chi ủy, tổ Công đoàn. Kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cán bộ quản lý được ghi vào biên bản hội nghị. Các phòng thuộc Sở, đơn vị thực hiện xong trong tuần đầu tiên của tháng 07/2016; tổng hợp kết quả đánh giá đối với các đối tượng là Trưởng phòng, Phó trưởng phòng chuyên môn của Sở; Thủ trưởng, Phó thủ trưởng các đơn vị y tế trực thuộc Sở gửi về Phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế chậm nhất là ngày 08/7/2016.

2. Phòng Tổ chức cán bộ chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Sở thẩm định kết quả đánh giá của các phòng thuộc Sở, đơn vị. Trường hợp cần thiết có thể tham mưu Ban giám đốc Sở thành lập đoàn công tác đi thẩm định tại đơn vị. Việc thẩm định tại Sở hoặc thẩm định tại đơn vị đều phải thực hiện theo đúng tiêu chuẩn, tiêu chí quy định, có biên bản, kết thúc trong tuần thứ 2 của tháng 7/2016 theo quy định.

3. Tuần thứ ba của tháng 7/2016, Phòng Tổ chức cán bộ và lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở báo cáo kết quả phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cán bộ quản lý trước Ban Thường vụ, Ban Giám đốc Sở Y tế. Kết luận sau khi có biểu quyết của Ban Thường vụ, Ban Giám đốc Sở Y tế là kết luận về phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cán bộ quản lý 6 tháng đầu năm 2016.

4. Trong tuần thứ tư của tháng 7/2016, căn cứ Kết luận của Ban Thường vụ, Ban Giám đốc Sở Y tế về phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cán bộ quản lý, Sở Y tế gửi kết quả phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cán bộ quản lý tới tập thể Cấp ủy, Ban Lãnh đạo và cá nhân cán bộ quản lý liên quan.

Kết quả mức độ thành nhiệm vụ của cán bộ quản lý 6 tháng đầu năm 2016 là cơ sở để bình xét thi đua, khen thưởng cho cá nhân, tập thể đồng thời để cán bộ quản lý tự rút kinh nghiệm, phấn đấu trong công tác, để hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn trong 6 tháng cuối năm 2016.

    Đây là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác quản lý của ngành để nâng cao trách nhiệm, phẩm chất, năng lực, hiệu quả công tác của cán bộ quản lý, nhằm phát triển bền vững các đơn vị và ngành, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động phòng bệnh, khám chữa bệnh và các dịch vụ y tế, đáp ứng ngày một tốt hơn công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Vì vậy, Sở Y tế yêu cầu Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở, Thủ trưởng các đơn vị y tế trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện theo đúng thời gian quy định./.

Các tin đã đưa ngày: