thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức y tế năm 2016

06/05/2016

 

UBND TỈNH VĨNH PHÚC

SỞ Y TẾ


Số: 548/SYT-TCCB

V/v thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức y tế năm 2016

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 


                Vĩnh Yên, ngày 05 tháng 5 năm 2016

 

Kính gửi: Các đơn vị y tế trực thuộc.

          Ngày 29/3/2016, Sở Y tế có Công văn số 355/SYT-TCCB về việc đề nghị tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với 477 viên chức y tế.

          Căn cứ ý kiến trả lời của Sở Nội vụ tại Công văn số 438/SNV-CCVC ngày 27/4/2016 về việc thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức y tế năm 2016, Sở Y tế hướng dẫn các đơn vị y tế thực hiện các nội dung sau:

          1. Tổng hợp báo cáo số lượng cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức hiện có tính đến 1/5/2016.

          2. Căn cứ Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 05/6/2007 của liên Bộ Y tế, Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế của nhà nước; nhu cầu của các đơn vị và điều kiện tiêu chuẩn các chức danh nghề nghiệp, đơn vị thành lập Hội đồng xác định số lượng chỉ tiêu thăng hạng chức danh nghề nghiệp của từng hạng viên chức và xét duyệt danh sách cán bộ đủ điều kiện dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp năm 2016, có Biểu mẫu số 1 và số 2 kèm theo.

          Trường hợp đơn vị có nhu cầu, chỉ tiêu đề nghị thăng hạng chức danh nghề nghiệp thấp hơn số cán bộ đủ điều kiện đăng ký dự thi thì tổ chức thi theo hình thức thi cạnh tranh.

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị thực hiện các nội dung trên và gửi văn bản về Sở Y tế (qua phòng Tổ chức cán bộ) trước ngày 10/5/2016, để Sở Y tế tổng hợp đề nghị Sở Nội vụ trình UBND tỉnh tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho viên chức y tế theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi

- Sở Nội vụ (để p/h);

- GĐ, các PGĐ Sở Y tế;

- CT CĐ ngành Y tế;

- Các phòng CM Sở Y tế;

- L­ưu: VT, TCCB.

Gi¸m ®èc

 

 

(đã ký)

 

 

 

Đỗ Văn Doanh

 

Các tin đã đưa ngày: