Góp ý dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế

06/04/2016

Kính gửi: Các đơn vị y tế trực thuộc.

Căn cứ Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Kế hoạch số 124-KH/TU ngày 22/9/2015 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc; Đề án số 178/ĐA-SYT ngày 25/2/2016 của Sở Y tế về tinh giản biên chế theo Kế hoạch số 6776/KH-UBND ngày 28/10/2015 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, trong đó có nội dung sắp xếp, tinh giản bộ máy;

  Căn cứ Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

 Thực hiện Công văn số 8299/UBND-VX3 ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất tổ chức triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV, báo cáo UBND tỉnh trong quý II năm 2016.

 Ngày 31/3/2016, BCH Đảng ủy; Ban Giám đốc Sở và Trưởng, phó các phòng chuyên môn thuộc Sở Y tế đã họp, thống nhất dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế trực thuộc UBND tỉnh Vĩnh Phúc theo quy định tại Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV của liên Bộ Y tế, Bộ Nội vụ.

          Sở Y tế yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị tổ chức thảo luận, góp ý kiến vào dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế (có dự thảo quy định kèm theo). Ý kiến góp ý bằng văn bản và bằng thư điện tử gửi về Sở Y tế (qua phòng Tổ chức cán bộ) và địa chỉ email soyt.vinhphuc.gov.vn  trước ngày 07/4/2016, để tổng hợp, đưa vào nội dung thảo luận tại Hội nghị sơ kết công tác y tế quý I, nhiệm vụ công tác quý II năm 2016 của ngành, tổ chức vào ngày 08/4/2016.

          Yêu cầu các đơn vị tổ chức thực hiện./.

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: