Quản lý danh mục

Hoàn thiện Đề án xác định vị trí viêc làm của các đơn vị sự nghiệp y tế.

21/12/2015

Ngày 21/12/2015 Sở Y tế đã ban hành Văn bản số 1728/SYT-TCCB về việc hoàn thiện Đề án xác định vị trí viêc làm của các đơn vị sự nghiệp y tế. Kèm theo Văn bản là mẫu Đề án hoàn chỉnh của TTYT Thị xã Phúc Yên để các đơn vị căn cứ thực hiện đồng bộ, thống nhất và khoa học.

Các tin đã đưa ngày: