Quản lý danh mục

Triển khai thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ

09/12/2015

Sở Y tế Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP giai đoạn 2015-2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thực hiện chính sách tinh giản biên chế nhằm góp phần đổi mới và từng bước nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị; góp phần đổi mới hệ thống hành chính trong thời gian tới.

2. Việc tinh giản biên chế phải được thực hiện trên cơ sở rà soát lại chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị theo hướng thu gọn đầu mối, bỏ khâu trung gian, gắn với cải tiến quy chế làm việc, cải cách thủ tục hành chính, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tiêu chuẩn, nghiệp vụ của từng vị trí việc làm.

3. Việc tinh giản biên chế phải được thực hiện công khai, dân chủ, đúng đối tượng, không làm ảnh hưởng, xáo trộn lớn đến tư tưởng, đời sống của cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện đúng nguyên tắc, trình tự và chính sách tinh giản biên chế theo quy định của pháp luật.

II. NỘI DUNG

1. Sở Y tế căn cứ các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nội vụ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành kế hoạch, đề án và chỉ đạo các đơn vị y tế triển khai thực hiện tinh giản biên chế.

2. Các đơn vị y tế xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tinh giản biên chế; tổ chức hội nghị triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị xong trước ngày 15/12/2015; xây dựng đề án tinh giản biên chế trình Sở Y tế trước ngày 20/12/2015. Nội dung Đề án tinh giản biên chế theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, trong đó số tinh giản biên chế từ năm 2015 đến năm 2021 tối thiểu là 10% so với tổng biên chế được giao năm 2015.

3. Đề án tinh giản biên chế cần xác định rõ số lượng và danh sách dự kiến số người nghỉ tinh giản biên chế và dự toán kinh phí, đợt 6 tháng đầu năm 2016 và từ 2016 đến 2021. Trong những năm tiếp theo, lập danh sách đối tượng dự kiến tinh giản biên chế, kinh phí thực hiện theo định kỳ 6 tháng một lần trước ngày 10/3, 10/9 hàng năm, gửi về Sở Y tế thẩm định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt

4. Đối tượng, trình tự, hồ sơ, kinh phí giải quyết tinh giản biên chế thực hiện theo quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC và hướng dẫn của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc tại Công văn số 03/HD-SNV ngày 03/11/2015. Thẩm quyền giải quyết tinh giản biên chế, thực hiện theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức quy định tại Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 09/01/2014 của UBND tỉnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Tổ chức cán bộ

- Là bộ phận thường trực, tham mưu thành lập, kiện toàn Hội đồng xét duyệt tinh giản biên chế theo Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021 và Kế hoạch tinh giản biên chế hàng năm của Sở Y tế.

- Phối hợp với phòng các phòng chuyên môn của Sở hướng dẫn các đơn vị triển khai tổ chức thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ; Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của liên bộ Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính.

- Tham mưu thẩm định và tổng hợp Đề án tinh giản biên chế của các đơn vị trực thuộc thành Đề án tinh giản biên chế Sở Y tế, trình UBND tỉnh phê duyệt; tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế.

2. Phòng Tài chính kế toán

- Tham mưu lập dự toán kinh phí để thực hiện chính sách tinh giản biên chế gửi Sở Tài chính, Sở Nội vụ thẩm định, trình UBND tỉnh cấp kinh phí thực hiện theo quy định.

- Hướng dẫn, tổ chức việc thực hiện chi trả các chế độ chính sách cho đối tượng tinh giản biên chế.

3. Các đơn vị y tế trực thuộc

(1) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác tinh giản biên chế; tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức học tập quán triệt Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của liên bộ Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính; Kế hoạch tinh giản biên chế của Sở Y tế. Giáo dục chính trị tư tưởng để mỗi cá nhân nhận thức và tự đánh giá bản thân còn đủ điều kiện công tác hay thuộc diện tinh giản biên chế.

(2) Rà soát chức năng, nhiệm vụ để định rõ những nhiệm vụ không còn phù hợp, cần loại bỏ, những nhiệm vụ trùng lắp cần chuyển giao cho các cơ quan, đơn vị khác. Sắp xếp lại tổ chức theo hướng thu gọn đầu mối, bỏ khâu trung gian, gắn với cải tiến quy chế làm việc, cải cách thủ tục hành chính.

(3) Sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức theo hướng sau:

- Xác định cơ cấu, số lượng cán bộ, công chức, viên chức và tiêu chuẩn, nghiệp vụ cho từng vị trí việc làm.

- Đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức theo tiêu chuẩn nghiệp vụ đối với ngạch công chức, viên chức gắn với đánh giá trình độ, năng lực, kết quả công tác và phẩm chất đạo đức, sức khoẻ của từng người.

- Rà soát, lựa chọn những người có năng lực, phẩm chất để đưa vào quy hoạch. Lập danh sách số cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng không xác định thời hạn thuộc đối tượng tinh giản biên chế theo Điều 6 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ.

(4) Xây dựng đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021, trong đó phải xác định tỷ lệ tinh giản biên chế đến năm 2021 tối thiểu 10% so với biên chế của đơn vị được giao năm 2015. Trên cơ sở đề án được phê duyệt, xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế trong từng năm, 6 năm và tổ chức triển khai thực hiện.

(5) Thành lập Hội đồng xét duyệt tinh giản biên chế của đơn vị, Chủ tịch Hội đồng là Thủ trưởng đơn vị và các thành viên; lập danh sách đối tượng tinh giản biên chế và dự toán kinh phí giải quyết chế độ cho đối tượng này theo định kỳ 06 tháng một lần theo đúng quy định của pháp luật.

(6) Phối hợp với Bảo hiểm xã hội các cấp giải quyết chế độ, chính sách cho các đối tượng tinh giản biên chế của đơn vị.

          4. Các phòng chuyên môn khác thuộc Sở Y tế

          Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ, thực hiện công tác hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ tinh giản biên chế trong ngành Y tế khi có chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Y tế.

          5. Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe

Phối hợp với Báo Vĩnh Phúc, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Vĩnh Phúc và các cơ quan ngôn luận của Trung ương, tăng cường tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và hiệu quả của việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế.

Sở Y tế yêu cầu Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở, Thủ trưởng các đơn vị y tế trực thuộc khẩn trương triển khai thực hiện kế hoạch này. Đề án tinh giản biên chế các đơn vị gửi về Sở Y tế (qua phòng Tổ chức cán bộ) trước ngày 20/12/2015; lịch họp thẩm định Đề án tinh giản biên chế, Sở Y tế thông báo sau./.

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: