Quản lý danh mục

Xây dựng kế hoạch đào tạo cán bộ, công chức, viên chức năm 2016

11/11/2015

Để triển khai thực hiện tốt công tác đào tạo năm 2016, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế có đạo đức nghề nghiệp, đủ năng lực và trình độ thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật được giao, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch đào tạo năm 2016 như sau:

1. Báo cáo kết quả đào tạo năm 2015

Báo cáo kết quả đào tạo năm 2015 tập trung đánh giá các nội dung như sau:

1.1. Đào tạo theo Kế hoạch số 2200/KH-UBND ngày 22/4/2015 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc

- Đào tạo gói, kíp.

- Đào tạo chuyển giao kỹ thuật.

- Đào tạo Bác sỹ chuyên khoa cấp II.

- Đào tạo tiếng Anh khung Châu Âu.

(Có biểu tổng hợp báo cáo kết quả đào tạo theo Kế hoạch số 2200/KH-UBND kèm theo).

Tổng kết, đánh giá hiệu quả đào tạo; nội dung đào tạo nào trong Kế hoạch số 2200/KH-UBND chưa thực hiện được, nguyên nhân, giải pháp thực hiện năm 2016.

1.2. Các nội dung đào tạo khác

- Đào tạo gói, kíp, đào tạo chuyển giao kỹ thuật không thuộc các nội dung trong Kế hoạch số 2200/KH-UBND.

- Đào tạo đại học, sau đại học.

- Đào tạo ngắn hạn.

- Đào tạo liên tục.

- Đào tạo Ngoại ngữ, Tin học.

- Đào tạo lý luận chính trị, Quản lý nhà nước…

2. Xây dựng kế hoạch đào tạo năm 2016

2.1. Mục đích, yêu cầu

- Đào tạo, bồi dưỡng phải căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và nhu cầu phát triển chuyên môn kỹ thuật của đơn vị.

- Chỉ tiêu đào tạo phải được bình xét từ các khoa,  phòng, Trạm Y tế, đảm bảo công khai, công bằng, dân chủ.

- Thực hiện theo Công văn số 1291/SYT-TCCB ngày 30/9/2015 của Sở Y tế về việc đào tạo cán bộ, viên chức ngành Y tế, yêu cầu cử cán bộ đi học tại các Trường Đại học Y, Dược, Điều dưỡng có uy tín; có đủ giáo viên, cơ sở vật chất để giảng dạy và thực hành. Không cử cán bộ tuyến tỉnh, tuyến huyện đi đào tạo Bác sỹ liên thông, chỉ đào tạo Bác sỹ liên thông cho y tế tuyến xã.

2.2. Nội dung đào tạo

- Đào tạo theo gói, kíp, đào tạo chuyển giao kỹ thuật.

- Đào tạo đại học, sau đại học.

- Đào tạo ngắn hạn.

- Đào tạo liên tục.

- Đào tạo Ngoại ngữ, Tin học.

- Đào tạo lý luận chính trị, Quản lý nhà nước...

(Có mẫu đăng ký đào tạo kèm theo).

3. Sở Y tế cử đi học đại học sau đại học căn cứ các điều kiện tiêu chuẩn sau:

- Có đạo đức nghề nghiệp, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

          - Có thời gian công tác trong ngành Y tế Vĩnh Phúc từ 3 năm trở lên.

          - Ngành nghề đào tạo đại học, sau đại học phải phù hợp với vị trí việc làm.

          - Được đơn vị đăng ký trong kế hoạch đào tạo năm 2016 và có công văn đề nghị Sở Y tế cử đi học.

          - Cán bộ, công chức, viên chức phải ký Hợp đồng lao động không xác định thời hạn và cam kết sau khi tốt nghiệp trở về đơn vị cũ công tác ít nhất 5 năm, nếu vi phạm phải bồi thường theo cam kết.

          4. Sở Y tế yêu cầu các đơn vị Thành lập Hội đồng xét duyệt chỉ tiêu đào tạo năm 2016 và tổ chức cho các khoa, phòng, Trạm Y tế bình xét chỉ tiêu đào tạo. Sở Y tế xét duyệt kế hoạch đào tạo cho các đơn vị, thực hiện theo 2 bước:

- Bước 1: Phòng Tổ chức cán bộ thẩm định kế hoạch đào tạo của đơn vị tại Phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế trong ngày 23/11/2015, thành phần đơn vị: Trưởng phòng TCCB (hoặc TCHC) và cán bộ phụ trách đào tạo.

- Bước 2: Phòng Tổ chức cán bộ báo cáo Lãnh đạo Sở Y tế, Trưởng các phòng chuyên môn, vào 13h30 ngày 02/12/2015, thành phần đơn vị: Lãnh đạo phụ trách đào tạo, Trưởng phòng TCCB (hoặc TCHC), tại Hội trường tầng 2 Sở Y tế.

(Có lịch xét duyệt cụ thể kèm theo).

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: