Quản lý danh mục

Thực hiện chế độ chính sách nâng bậc lương 6 tháng cuối năm 2015.

15/09/2015

UBND TỈNH VĨNH PHÚC

SỞ Y TẾ

Số: 1188/SYT-TCCB

V/v thực hiện chế độ chính sách nâng bậc lương 6 tháng cuối năm 2015.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                 Vĩnh Phúc, ngày 14  tháng 9 năm 2015

 

 

Kính gửi: Các đơn vị y tế trực thuộc.

 

Thực hiện Công văn số 944/SNV-CCVC ngày 07/9/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc về việc thực hiện chế độ chính sách 6 tháng cuối năm 2015, Sở Y tế hướng dẫn các đơn vị thực hiện như sau:

1. Nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn

1.1. Các đơn vị thành lập Hội đồng nâng bậc lương 6 tháng cuối năm 2015. Hội đồng nâng bậc lương có trách nhiệm phổ biến, triển khai đến cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị các văn bản về chế độ nâng bậc lương hàng năm, xét duyệt nâng bậc lương đảm bảo đúng điều kiện, tiêu chuẩn theo chế độ quy định hiện hành. Hội đồng lương của Trung tâm Y tế tuyến huyện xét duyệt chế độ chính sách cho cán bộ y tế xã, phường, thị trấn.

          1.2. Xét nâng bậc lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn để nghỉ hưu và nâng lương trước thời hạn do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo hướng dẫn tại Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

1.3. Xét chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung theo hướng dẫn tại Thông tư số 04/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức.

1.4. Trường Trung cấp Y tế xét duyệt thêm chế độ phụ cấp thâm niên ngành giáo dục cho giáo viên theo Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo.

1.5. Hồ sơ đề nghị xét duyệt nâng bậc lương bao gồm:

          (1) Công văn đề nghị nâng bậc lương, biên bản xét duyệt nâng lương của Hội đồng nâng bậc lương của đơn vị.

          (2) Danh sách cán bộ, công chức, viên chức đề nghị nâng bậc lương theo các biểu mẫu hàng năm, danh sách xếp theo thứ tự ngạch: Sau đại học, đại học, cao đẳng, trung cấp, sơ học, nhân viên trong từng ngạch và xếp hệ số lương từ cao xuống thấp.

          (3) Quyết định lương hiện hưởng, thông báo nghỉ hưu (đối với trường hợp nâng lương trước thời hạn khi nghỉ hưu).

          (4) Bản sao có công chứng bằng khen, giấy khen (đối với trường hợp nâng lương trước thời hạn do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ).

          (5) Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

          (6) Danh sách cán bộ đủ thời gian nhưng không được xem xét nâng bậc lương.

2. Báo cáo thống kê về cán bộ, công chức, viên chức

2.1. Báo cáo số lượng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu năm 2016.

Các đơn vị thống kê số lượng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu từ 01/01/2016 đến 31/12/2016, có mẫu kèm theo.

Báo cáo gửi kèm Hồ sơ xét duyệt nâng bậc lương 6 tháng cuối năm 2015.

2.2. Báo cáo cáo thống kê danh sách công chức, viên chức bị ký luật năm 2015, theo các biểu mẫu sau:

(1) Báo cáo công chức bị kỷ luật theo nội dụng và hình thức kỷ luật thực hiện theo Biểu số 01-KLCC/BNV.

(2) Báo cáo viên chức bị kỷ luật theo nội dụng và hình thức kỷ luật thực hiện theo Biểu số 02-KLVC/BNV.

Thời hạn gửi báo cáo trước ngày 15/12/2015.

2.3. Báo cáo thống kê số lượng, chất lượng cán bộ công chức, viên chức

Thực hiện theo Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 của Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức, gồm các biểu mẫu sau:

(1) Báo cáo thống kê số lượng, chất lượng công chức theo biểu mẫu số BM01/BNV.

(2) Báo cáo thống kê danh sách và tiền lương cán bộ, công chức, viên chức theo biểu mẫu số BM03/BNV.

(3) Báo cáo thống kê số lượng, chất lượng viên chức theo biểu mẫu số BM02/BNV.

Số liệu báo cáo tại thời điểm ngày 31/12/2015, thời hạn gửi báo cáo về Sở Y tế trước ngày 15/01/2016.

3. Trình tự, thời gian xét duyệt nâng bậc lương 6 tháng cuối năm 2015

Việc xét duyệt chế độ nâng bậc lương thực hiện theo 2 bước như sau:

3.1. Bước 1:

- Ngày 01/10/2015, phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế thẩm định đề nghị nâng bậc lương của các đơn vị tại phòng làm việc.

- Thành phần đơn vị: Trưởng phòng Tổ chức cán bộ (hoặc Tổ chức hành chính) và cán bộ phụ trách chế độ chính sách.

3.2. Bước 2:

- 13h30, ngày 08/10/2015, phòng Tổ chức cán bộ báo cáo Hội đồng lương Sở Y tế, tại Hội trường tầng 2 Sở Y tế.

- Thành phần đơn vị: Giám đốc, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ (hoặc Tổ chức hành chính).

(Có lịch xét duyệt cụ thể kèm theo).

Sở Y tế yêu cầu thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung trên và cử cán bộ đi xét duyệt tại Sở Y tế đúng thời gian và thành phần quy định. Công văn và các biểu mẫu trên được đăng tải trên Website của Sở Y tế tại địa chỉ www.soyt.vinhphuc.gov.vn./.

 Nơi nhận:

- GĐ, các PGĐ - Sở Y tế;

- Hội đồng xét duyệt lương;

- Các phòng CM Sở Y tế;

- Các đơn vị y tế;

- L­ưu: VT, TCCB.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

(đã ký)

 

Đỗ Văn Doanh

 

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: